and stimulates the formation of red blood cells. (Psalm 139:13) The divine processes governing this occur in the fourth month and the, (சங்கீதம் 139:13, NW) இதை ஆட்கொள்ளும் தெய்வீகச் செயல் முறைகள் நான்காவது மாதத்தில் நிறைவேறுகின்றன, இப்பொழுது இந்தச், 25 Then he took the fat, the fat tail, all the, the intestines, the appendage of the liver, the two, வாலையும், குடல்களைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்பையும், கல்லீரலின் மேலுள்ள சவ்வையும், இரண்டு.

இதன் விளைவு? Ciṟunīraka. என்ற ஹார்மோன் சிவப்பு இரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. ” ‘உள்ளிந்திரியங்களையும்கூட’—அதாவது, ஆழ்ந்த யோசனைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் ஒருவருடைய ஆள்தன்மையின் நோக்கங்களையும்—‘சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறார்’ என்று எரேமியா 17:10 சொல்கிறது. Here's a list of translations. with the fat on them that is near the loins.
ஈரிணைச் சிறுநீரகங்கள் மக்கள்தொகையில் 1% அளவினருக்கு அமைகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies. This organ (of an animal) cooked as food. உதாரணமாக மனிதனின் இருதயம் வெறுமென இரத்தத்தைச் செலுத்துவதைவிட அதிகத்தைச் செய்கிறது.

ஒருவரது உள்ளார்ந்த சிந்தனைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் குறிக்கின்றன. சிறுநீரக. do more than filter out toxins —hormones are also produced. By using our services, you agree to our use of cookies. கண்ணிலுள்ள லென்ஸின் வடிவத்தை மாற்றியமைத்தல். உள்ளிந்திரியங்களைச் சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறேன்” என்று அவர் சொல்கிறார். , அவற்றின் மேலுள்ள கொழுப்பையும், அதன் வலது காலையும் எடுத்தார். உள்ளிந்திரியங்களைச் சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறேன்” என்று அவர் சொல்கிறார். do more than filter out toxins —hormones are also produced. [less than half an inch] in Europe and the United States. HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource, 10 Referring to “that woman Jezebel,” Jesus continues: “And her children I will kill with deadly plague, so that, 10 “யேசபேல் என்னும் ஸ்திரீ”யைக் குறிப்பிடும்போது, இயேசு, இவ்வாறு தொடருகிறார்: “அவளுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லவே கொல்லுவேன்; அப்பொழுது நானே, ஆராய்கிறவரென்று எல்லாச் சபைகளும் அறிந்துகொள்ளும்; அன்றியும் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் உங்கள் கிரியைகளின்படியே பலனளிப்பேன்.”. இங்கு நீர் மீளுறிஞ்சப்படாது. வெளிக்குழல் இணைப்புடனும் அருகாமைக் கட்டமைப்பு உறுப்புகளின் பெயர்களுடனும், பல்வேறு உறுப்புகளைக்காட்டும் சிறுநீரக உடற்கூற்றியல், அவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களை கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து மீளுறிஞ்சல். 14 The part he will present as his offering made by fire to Jehovah is the fat that covers the, that surrounds the intestines,+ 15 and the two. உடலக் (பால்சாரா) குறுமவக ஓங்கல் பலபை சிறுநீரக நோய் ஆயிரவரில் ஒருவருக்கு பின்னாள் வாழ்வில் வருகிறது. கல் சராசரியாக இரண்டிலிருந்து மூன்று சென்டிமீட்டர் [சுமார் ஒரு அங்குலம்] அளவுக்கு காணப்படுகிறது; அதேசமயத்தில், ஐரோப்பாவிலும் ஐக்கிய மாகாணங்களிலும் உள்ளவர்களுக்கு, ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்குத்தான் காணப்படுகிறது, During the following days, various therapies were tried to reduce my blood pressure and hence to ease the strain on the. (, either of two bean-shaped excretory organs that filter wastes (especially urea) from the blood and excrete them and water in urine; "urine passes out of the kidney through ureters to the bladder". கண்ணிலுள்ள லென்ஸின் வடிவத்தை மாற்றியமைத்தல். LIKELY you have heard of someone who has suffered with. பிறப்பில் ஒருபக்கச் சிறுநீரகம் உருவாகாமை 750 பேரில் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது; இருபக்கச் சிறுநீரகங்கள் பிறப்பில் உருவாகாவிட்டல் இறப்பு நேர்கிறது; என்றாலும், அருத்தரிப்புக் காலத்தில் செய்யப்படும் amnioinfusion மருத்துவம் தற்கால மருத்துவ வளர்ச்சிகளால்லும் வயிற்றறைக்குழி கூழ்மப் பகுப்பாலும் பதில்சிறுநீரகம் வைக்கும் வரை குழந்தையை உயிர்தரிக்கச் செய்யமுடிகிறது. சில சமயங்களில், கால் விரல்களை அல்லது கால்களைக்கூட துண்டிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. உங்கள் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.